Επικοινωνία  

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Γιώργος Παπαγεωργίου - Πρόεδρος ΕΔΥΣας καλωσορίζω στην αναβαθμισμένη Ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία από 10 Ιανουαρίου 2018 είναι πλήρως συμβατή με κινητά τηλέφωνα και tablets.
Η παρούσα Επιτροπή, από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της, έχει θέσει ως προτεραιότητά της την πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Γραφείο της. Στα πλαίσια αυτά έχουμε ήδη προχωρήσει σε ηλεκτρονικού τύπου συνεδριάσεις με τη χρήση του συστήματος "η-Συνεργασία" και έχουμε αναβαθμίσει και αξιοποιούμε την Ιστοσελίδα μας, για πληρέστερη, έγκαιρη και έγκυρη επικοινωνία με τους πολίτες. Ήδη οι αποφάσεις της Επιτροπής για διορισμούς και προαγωγές αναρτώνται στην Ιστοσελίδα, αμέσως μετά τη λήψη τους, ενώ υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις προγραμματισμένες προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις. Στην Ιστοσελίδα αναρτώνται επίσης ανακοινώσεις και δίνονται πληροφορίες που ενδιαφέρουν το κοινό. Σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας αυτή θεωρούμε το γεγονός ότι από 1.1.2018 αιτήσεις για διορισμό στη δημόσια υπηρεσία, υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της Ιστοσελίδας μας.
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να επισημάνω για μια ακόμα φορά ότι όραμα και βασικός άξονας δράσης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας είναι η στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας με το πλέον κατάλληλο προσωπικό, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της, με γνώμονα πάντοτε την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας καθορίζεται από τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις, τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως (Αρ.3) του 2017, τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2008, τις Γενικές Αρχές Διοικητικού Δικαίου, τους σχετικούς κανονισμούς, καθώς επίσης και από την πλούσια σε θέματα που αποτελούν αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Στόχος της Επιτροπής, είναι μέσα από μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της, να παρέχει υπηρεσίες ύψιστης ποιότητας, με διαφάνεια και πλήρη σεβασμό στον πολίτη, με απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις και τη νομολογία του Ανωτάτου και του Διοικητικού Δικαστηρίου, με τρόπο που να προάγει το περί δικαίου αίσθημα του πολίτη και με πιστή προσήλωση στις αρχές της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας, της απροσωποληψίας και της αντικειμενικότητας.


Back To Top